Hayda li Blog

Ahla w Sahla! Hayda li Blog la ilna. Bitmanna tzuru wi txiido zzyaara max xiyalkon w aṡḣaabkon w kill hille biḣibbo yitxarrafo xa Libnen. Liġġitna jizi` minna w min teriiḱna, ḣaaḋirna w musta`balna. Iza minḣibb Libnen w caxbo, minḣibba. Iza ḣabbayneeha mniḣkiya, mni`raaha, mniktiba w minxallima. Tfaḋḋalo!

Ntibho!

Liġġitna, ṫaalama niḣna xeeyciin nabaḋna byinboḋ fiya. Ma nḱalliya tmuut. Ḱalliina nxayyica maxna wi n`amminla kill l muṫaṫallibeet tti`aniyye ḣatta tḋall hamzit waṡl bayna w bayn juzurna wil xaalam. Download l keyboard l Libnene min Maxhad l Loġa l Libneniyye xal adrees: http://www.lebaneselanguage.org/lebanesekeyboard

Subscribe la hal blog

Subscribe la keemil l RSS

Aw bi waaṡṫit l email

Ana biḣtirim ḱuṡuṡiyyatkon

Bebee Susu-Baby Susu

By Hicham Bourjaili On 5:13 AM Under
Bebee Susu


Susu ṫifl zaġtur xindo tleet iḱwe akbar minno: Nunu l farfura, Zuzu l xafriit w Lulu l ḱaweeja li kbiir.

Susu ballac yimce w yiḣke bi liġto l xajiibe. Bi`ul “Ha!” lamma bidill xa cii, w “Ma!” lamma bixayyiṫ la maamtu, w “YaYa!” lamma bikun mabṡuṫ max bayyo.

Lamma l baaba raaḣ l yawm ṡobḣ xa cciġl, wil maama tarkiton yilxabo bil uḋa, cu ṡaar fiyon? Heet ta ncuf!

Susu ma baddo yḱalle ḣada yimsok lixbe aw yilxab fiya. Mfakkir Susu inno kill cii ilo waḣdo w ma fi cii la iḱiwto.

Cadd bi lixbit Nunu, w ṡaraḱ “Yaaa! Yaaaa! YaYaaaaa!” Nunu ḱeefit li anno xam byibke Susu. Tarkitlo yeeha, lixbita hille bitḣibba.

Rakaḋ Susu w aḱad ssiyyaara min iid Zuzu. “Waa! Waaa! WaWaaaa!” Zuzu taraklo yeeha. Ḱeef tizxal maamtu iza bike Susu.

Lamma Lulu ija yilxab max Zuzu bil train, wiṡil Susu min dun xaziime, la`at li train w mice fii! “Lawayn?” sa`alu iḱiwto li kbaar. “Baaaa! Naaaaa! NaNaaa...” “Fhimna! Byikfiina cariḣ!”

Lulu, Zuzu w Nunu zixlo w tarako Susu la waḣdo bil uḋa. “Susu, kiif baddna nṫii`o! Biḋall yibke wi yṡiiḣ!”

Susu ṡaar la waḣdo maxil alxeeb. Addayc baddo yilxab la waḣdo. “Na! NaNaa!! BaBaa!! Waa! WaYaaaa! Noowww!”

“Yih! Cu bu Susu?” ijit maamtu tis`al xanno. “Ḣaraam la waḣdo?!” “La`, mic la waḣdo! Aḱad alxeebna killa kameen.”

Ḋiḣkit maamtu. “Susu, ḣabiibe! Taxa nilxab sawa max Nunu, Zuzu w Lulu.”

Lamma rijix daadu mini cciġl xaciyye, killon axado sawa xa ṫṫawle w Susu bi kiristo l ḱaaṡṡa. Nunu ḱabbarito la daady cu ṡaar bi nnhaar, w killon ḋiḣko abil ma yneemo. “Ma! Yaya!” “Good night, Susu. Ṫiṡbaḣo xala ḱayr ya zġaar!” “Bonne nuit!”


Copyright August 18, 2009 Hicham Khalil Bourjaili, Connecticut, USA