Hayda li Blog

Ahla w Sahla! Hayda li Blog la ilna. Bitmanna tzuru wi txiido zzyaara max xiyalkon w aṡḣaabkon w kill hille biḣibbo yitxarrafo xa Libnen. Liġġitna jizi` minna w min teriiḱna, ḣaaḋirna w musta`balna. Iza minḣibb Libnen w caxbo, minḣibba. Iza ḣabbayneeha mniḣkiya, mni`raaha, mniktiba w minxallima. Tfaḋḋalo!

Ntibho!

Liġġitna, ṫaalama niḣna xeeyciin nabaḋna byinboḋ fiya. Ma nḱalliya tmuut. Ḱalliina nxayyica maxna wi n`amminla kill l muṫaṫallibeet tti`aniyye ḣatta tḋall hamzit waṡl bayna w bayn juzurna wil xaalam. Download l keyboard l Libnene min Maxhad l Loġa l Libneniyye xal adrees: http://www.lebaneselanguage.org/lebanesekeyboard

Subscribe la hal blog

Subscribe la keemil l RSS

Aw bi waaṡṫit l email

Ana biḣtirim ḱuṡuṡiyyatkon

Li Bsayn

By Hicham Bourjaili On 4:11 PM Under
Li Bsayn

Xinna bsayn, abu tnayn, alab l bayt xal maltayn
Nawwa marra, nawwa tnayn, xal jaru w imm tnayn
Bil jeelis, bil ma`lub, ṡaale, meelis, ya majdub
Ṫalix, neezil, weexe, neeyim, cu ḣabbub

Xinna jaar ibn l faar, kill ma ceefu fazz, ṫaar
Abu tnayn, bu dinayn, danabu hazz wil xaynayn
Craarit naar, bar` w zayn, nimr zġiir add tnayn
Yalla niṫṫ, sbo` li zkitt, l hirr jeeye, ruḣ ḋhaar

Ni skatna ḣike l abbuṫ, sabx rwaaḣ yalla mut
Xaṡfurna ṫilxit ruḣo, xam bitarġil max sukut
Wayn zziz, ccimmawse, ddude l xankabut?

Sitte w jidde bil xaṡaaye wa`t l ḣacra byilḣa`uk
Ya xafriit, ya raziil, laahiṫ llaban ya dayyus
Wi ssamke, wil ḣaske, cciic wil aṡbe, ya manḣus


Copyright March 30, 2011 Hicham Khalil Bourjaili
Our Lady of Lebanon, Waterbury, Connecticut, USA